کارشناس فروش

بازرگانی خارجی

ایمیل

import@dsipaper.com

تدارکات و خرید داخلی

مالی

شماره فکس شرکت

 

باما در تماس باشید

موقعیت دفتر مرکزی

دفتر

موقعیت کارخانه

کارخانه